LongLife Active

Longlife Active

Välkommen hem!

Det menar vi verkligen. För LongLife Active är en forskningsbaserad hälsotjänst som bygger på individanpassning för att just du ska hitta hem till en mer hälsosam och hållbar livsstil med ett ökat välbefinnande.

Longlife Active

Forskningsbaserat digitalt motivationsstöd med stöd av AI

LongLife Active arbetar inom Life Science och erbjuder ett forskningsbaserat digitalt motivationsprogram som individanpassas med stöd av AI, allt för att stödja individens beteendeförändring till en hälsosam och hållbar livsstil. Vi fokuserar på hälsa ur ett helhetsperspektiv och att öka individens välbefinnande.

Vi hjälper människor att ta kontroll över sin egen hälsa.

Den forskningsbaserade hälsotjänsten LongLife Active hjälper människor att nå sina mål när man vill förändra sina vanor på ett hälsosamt sätt.

Tjänsten är framtagen i ett gemensamt samverkansprojekt med ett tvärvetenskapligt forskarteam. 

Longlife Active

Forskningsbaserat digitalt motivationsstöd med stöd av AI

LongLife Active arbetar inom Life Science och erbjuder ett forskningsbaserat digitalt motivationsprogram som individanpassas med stöd av AI, allt för att stödja individens beteendeförändring till en hälsosam och hållbar livsstil. Vi fokuserar på hälsa ur ett helhetsperspektiv och att öka individens välbefinnande.

Vi hjälper människor att ta kontroll över sin egen hälsa.

Det forskningsbaserade motivationsstödet LongLife Active hjälper människor att nå sina mål när man vill förändra sina vanor på ett hälsosamt sätt.

Tjänsten är framtagen i ett gemensamt samverkansprojekt med ett tvärvetenskapligt forskarteam.

Longlife Active

Vi arbetar preventivt och förebygger
de stora folksjukdomarna:

Typ 2-
Diabetes

Mental
ohälsa

Hjärt- &
kärlsjukdom

Longlife Active

Samverkan för folkhälsan

LongLife Active utvecklas i samverkan mellan ett tvärvetenskapligt forskarteam, hälso- och sjukvårdspersonal, potentiella användare och produktutvecklare.

Forskargruppen

Scientific Advisory Board​

Therese
Anderbro

Med. Dr,
Leg. psykolog, handledare KBT
Stockholms Universitet

Susanne
Andermo

Med. Dr
Karolinska Institutet

Patrick
Bergman

Universitetslektor, Leg. sjukgymnast
Linnéuniversitetet

Amanda
Lönn

Doktor i Idrottsvetenskap, Leg. sjukgymnast
Gymnastik- och idrottshögskolan

Elin
Ekblom Bak

Docent, Med. Dr i medicinsk vetenskap
Gymnastik- och idrottshögskolan

Callum Regan

Doktorand
Karolinska Institutet

Maria
Hagströmer

Professor i fysioterapi,
Leg. sjukgymnast
Karolinska Institutet

Hayley
Ho

Designer
RISE Research Institutes of Sweden, Södertörns högskola

Mattias
Jacobsson

Ph. D
RISE Research Institutes of Sweden, Södertörns högskola

Unn-Britt
Johansson

Professor,
Leg. sjuksköterska

Lena
Kallings

Docent,
Med. Dr
Gymnastik- och idrottshögskolan

Jenny
Rossen

Med. Dr,
Lektor

Anna
Ståhl

Ph. D in Human Computer interaction,
Industrial Designer
RISE Research Institutes of Sweden, Södertörns högskola

Philip von Rosen

Lektor i fysioterapi
Karolinska Institutet
Forskargruppen

Scientific Advisory Board​

Therese
Anderbro

Med. Dr,
Leg. Psykoterapeut, handledare KBT, Universitetslektor
Stockholms Universitet

Susanne
Andermo

Med. Dr
Karolinska Institutet

Patrick
Bergman

Leg. sjukgymnast, Universitetslektor
Linnéuniversitetet

Amanda
Lönn

Med. Dr,
Leg. fysioterapeut
Gymnastik- och idrottshögsksolan

Elin
Ekblom Bak

Docent, med Dr i medicinsk vetenskap
Gymnastik- och idrottshögskolan

Hayley
Ho

Designer
RISE Research Institutes of Sweden, KTH

Unn-Britt
Johansson

Professor,
Leg. sjuksköterska

Maria
Hagströmer

Professor i fysioterapi,
Leg. sjukgymnast
Karolinska institutet

Petter
Fagerberg

Doktorand
Karolinska institutet

Lena
Kallings

Docent,
Med. Dr
Gymnastik- och idrottshögskolan

Jenny
Rossen

Med. Dr,
Post doktor

Mattias
Jacobsson

Ph. D
RISE Research Institutes of Sweden, KTH

Anna
Ståhl

Ph. D in Human Computer interaction Industrial Designer
RISE Research Institutes of Sweden
Forskningssamarbete

Longlife Active: Individanpassat digitalt motivationsprogram för en hälsosam och hållbar livsstil med stöd av AI

Bakgrund

Hälsosamma matvanor och regelbunden fysisk aktivitet har betydande fördelar både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Vanor och beteenden beror på en rad faktorer som varierar utifrån personers motivation, förutsättningar och möjligheter, och beteendeförändringar är därför ofta svåra att bibehålla. Digitala stödprogram har potential att ge personligt stöd till individer att själva ta kontrollen över sin egen hälsa, få till hållbara förändringar av levnadsvanor och därmed uppnå ett ökat välbefinnande.

Syfte

Syftet med projektet är att samskapa och utvärdera implementering och utfall av en användarvänlig och individanpassad hälsotjänst, Longlife Active. Motivationsprogrammet i tjänsten ger stöd för fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och välbefinnande. Genom den evidensbaserade digitala tjänsten får användarna individuellt anpassat stöd i att göra meningsfulla val varje dag och se framsteg i sin beteendeförändring. Användarna ges möjligheter att sätta personliga mål och utifrån utgångsläget få personlig återkoppling och inspiration genom artificiell intelligens, stöd från en hälsocoach, samt socialt stöd från andra användare.

Metod

Forskningsprojektet består av tre faser, interventionsplanering, interventionsoptimering och utvärdering av interventions genomförande och resultat. I den första fasen kartläggs tidigare forskning inom området och den webbaserade plattformen utvecklas i samverkan mellan forskare, produktutvecklare och potentiella användare. I den andra fasen testas en prototyp av tjänsten och data över användning och synpunkter från deltagarna samlas in för att optimera tjänsten. I den sista fasen utvärderas lanseringsprocessen, genomförbarheten, användarengagemanget och utfallet av den webbaserade tjänsten.

Betydelse

Digital teknik kan bidra till ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete för en god och jämlik hälsa inom många delar av samhället. Det hälsofrämjande och sjukdomförebyggande perspektivet är integrerat i projektets alla delar och en grundläggande förutsättning för en hållbar hälsoutveckling i samhället. Avsikten med projektet är att bidra till kunskapsunderlaget för hur digtal teknik bör anpassas för att bli personligt och användarvänligt, och kunna rekommenderas som ett komplement till rådgivande samtal om ohälsosamma levnadsvanor inom primärvård, företagshälsovård och apotek.

Forskningshuvudman
Projektansvarig

Unn-Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola.

Forskargrupp

Maria Hagströmer, professor, Karolinska Institutet, Jenny Rossen, lektor, Sophiahemmet Högskola, Susanne Andermo, Med Dr, Karolinska Institutet, Patrick Bergman, universitetslektor, Linnèuniversitetet, Amanda Lönn, Med Dr, Gymnastik och Idrottshögskolan, Lena Kallings, docent, Gymnastik och Idrottshögskolan, Therese Anderbro, Med Dr, Stockholms universitet, Hayley Ho, designer, RISE, Mattias Jakobsson, Ph.D, RISE, Callum Regan, doktorand, Karolinska Institutet, Philip von Rosen, lektor, Karolinska Institutet.

Produktutvecklare LongLife Active

Jan Sjöbeck, Linn Sjöbeck, Julia Bergevi, Gustav Berggren

Kontakt LongLife Active

Jan Sjöbeck | +46 70 727 43 43
CEO

God & hälsosam mat

Fysisk
aktivitet

Mentalt lugn

Individuell coaching

Digitala
workshops

Coaching
i grupp

God mat

Träning

Välbefinnande

Individuella
stödjande samtal

Digitala
workshops

Coachning
i grupp

/** * The template for displaying the footer. * * Contains the closing of the #content div and all content after. * * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials * * @package Astra * @since 1.0.0 */ if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; // Exit if accessed directly. } ?>