LongLife Active

Forskargruppen

Scientific Advisory Board​

Therese
Anderbro

Med. Dr,
Leg. Psykoterapeut, handledare KBT
Stockholms Universitet

Susanne
Andermo

Med. Dr
Karolinska Institutet

Patrick
Bergman

Leg. sjukgymnast, Universitetslektor
Linnéuniversitetet

Amanda
Lönn

Doktor i Idrottsvetenskap, Leg sjukgymnast
Gymnastik- och idrottshögsksolan

Elin
Ekblom Bak

Docent, Med Dr i medicinsk vetenskap
Gymnastik- och idrottshögskolan

Petter
Fagerberg

Doktorand
Karolinska institutet

Maria
Hagströmer

Professor i fysioterapi,
Leg. sjukgymnast
Karolinska institutet

Hayley
Ho

Designer
RISE Research Institutes of Sweden, KTH

Mattias
Jacobsson

Ph. D
RISE Research Institutes of Sweden, KTH

Unn-Britt
Johansson

Professor,
Leg. sjuksköterska

Lena
Kallings

Docent,
Med. Dr
Gymnastik- och idrottshögskolan

Jenny
Rossen

Med. Dr,
Post doktor

Anna
Ståhl

Ph. D in Human Computer interaction,
Industrial Designer
RISE Research Institutes of Sweden
Forskargruppen

Scientific Advisory Board​

Therese
Anderbro

Med. Dr,
Leg. Psykoterapeut, handledare KBT, Universitetslektor
Stockholms Universitet

Susanne
Andermo

Med. Dr
Karolinska Institutet

Patrick
Bergman

Leg. sjukgymnast, Universitetslektor
Linnéuniversitetet

Amanda
Lönn

Med. Dr,
Leg. fysioterapeut
Gymnastik- och idrottshögsksolan

Elin
Ekblom Bak

Docent, med Dr i medicinsk vetenskap
Gymnastik- och idrottshögskolan

Hayley
Ho

Designer
RISE Research Institutes of Sweden, KTH

Unn-Britt
Johansson

Professor,
Leg. sjuksköterska

Maria
Hagströmer

Professor i fysioterapi,
Leg. sjukgymnast
Karolinska institutet

Petter
Fagerberg

Doktorand
Karolinska institutet

Lena
Kallings

Docent,
Med. Dr
Gymnastik- och idrottshögskolan

Jenny
Rossen

Med. Dr,
Post doktor

Mattias
Jacobsson

Ph. D
RISE Research Institutes of Sweden, KTH

Anna
Ståhl

Ph. D in Human Computer interaction Industrial Designer
RISE Research Institutes of Sweden
Forskningssamarbete

Longlife Active: Individanpassat digitalt motivationsprogram för en hälsosam och hållbar livsstil med stöd av AI

Bakgrund

Hälsosamma matvanor och regelbunden fysisk aktivitet har betydande fördelar både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Vanor och beteenden beror på en rad faktorer som varierar utifrån personers motivation, förutsättningar och möjligheter, och beteendeförändringar är därför ofta svåra att bibehålla. Digitala stödprogram har potential att ge personligt stöd till individer att själva ta kontrollen över sin egen hälsa, få till hållbara förändringar av levnadsvanor och därmed uppnå ett ökat välbefinnande.

Syfte

Syftet med projektet är att samskapa och utvärdera implementering och utfall av en användarvänlig och individanpassad hälsotjänst, Longlife Active. Motivationsprogrammet i tjänsten ger stöd för fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och välbefinnande. Genom den evidensbaserade digitala tjänsten får användarna individuellt anpassat stöd i att göra meningsfulla val varje dag och se framsteg i sin beteendeförändring. Användarna ges möjligheter att sätta personliga mål och utifrån utgångsläget få personlig återkoppling och inspiration genom artificiell intelligens, stöd från en hälsocoach, samt socialt stöd från andra användare.

Metod

Forskningsprojektet består av tre faser, interventionsplanering, interventionsoptimering och utvärdering av interventions genomförande och resultat. I den första fasen kartläggs tidigare forskning inom området och den webbaserade plattformen utvecklas i samverkan mellan forskare, produktutvecklare och potentiella användare. I den andra fasen testas en prototyp av tjänsten och data över användning och synpunkter från deltagarna samlas in för att optimera tjänsten. I den sista fasen utvärderas lanseringsprocessen, genomförbarheten, användarengagemanget och utfallet av den webbaserade tjänsten.

Betydelse

Digital teknik kan bidra till ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete för en god och jämlik hälsa inom många delar av samhället. Det hälsofrämjande och sjukdomförebyggande perspektivet är integrerat i projektets alla delar och en grundläggande förutsättning för en hållbar hälsoutveckling i samhället. Avsikten med projektet är att bidra till kunskapsunderlaget för hur digtal teknik bör anpassas för att bli personligt och användarvänligt, och kunna rekommenderas som ett komplement till rådgivande samtal om ohälsosamma levnadsvanor inom primärvård, företagshälsovård och apotek.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola

Projektansvarig

Unn-Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola.

Forskargrupp

Maria Hagströmer, professor, Karolinska Institutet, Jenny Rossen, Med Dr, Sophiahemmet Högskola, Susanne Andermo, Med Dr, Karolinska Institutet, Patrick Bergman, docent, Linnèuniversitetet, Amanda Lönn, Med Dr, Gymnastik och Idrottshögskolan, Lena Kallings, docent, Gymnastik och Idrottshögskolan, Therese Anderbro, Med Dr, Stockholms universitet, Hayley Ho, designer, RISE, Mattias Jakobsson, docent, RISE, Petter Fagerberg, doktorand, Karolinska Institutet

Produktutvecklare LongLife Active

Jan Sjöbeck, Marie Ernfors, Linn Sjöbeck, Mia Skoog

Kontakt LongLife Active

Jan Sjöbeck | 070 727 43 43