LongLife Active

Integritetspolicy för LONGLIFE ACTIVE (”Integritetspolicy”)

LONGLIFE ACTIVE värnar om din personliga integritet

Tack för att du använder produkter och tjänster tillhandahållna av LongLife Active AB (”LongLife Active”)! Din personliga säkerhet är av högsta prioritet för oss och du ska alltid känna dig trygg som användare i tjänsten. Nedan delas information om hur vi arbetar för att skydda din personliga integritet.

Denna personuppgiftspolicy gäller för vår webbplats som du besöker för närvarande (”webbplatsen”) samt för vår mobila app som du använder för tillfället (”mobilapp”) och våra tjänster, erbjudanden, funktioner, verktyg eller resurser som tillhandahålls via vår webbplats, app eller via sociala medier (sammantaget, våra ”internettjänster”). Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter som samlas in via våra internettjänster enligt Art. 4(7) i Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) är LongLife Active AB, Organisationsnummer: 559267-4492, Linjalvägen 6B, 187 66 Täby, Sverige

Vid frågor om Bolagets integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

Personuppgiftsansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Bolaget behandlar personuppgifter på basis av ditt samtycke för att tillhandahålla LongLife Actives tjänster och för att uppfylla alla tillämpliga legala skyldigheter.

Vilka personuppgifter behandlar Bolaget?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Bolaget samlar in och behandlar följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig:

  • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, samt personnummer för de som väljer att legitimera sig digitalt (frivilligt).

  • Hälsouppgifter såsom fysisk aktivitet, kostvanor samt psykiskt och fysiskt välmående.

  • Uppgifter som du förmedlar till Bolaget genom våra kommunikationskanaler och vår kundtjänst.

  • Uppgifter från undersökningar, utvärderingar eller genom annan direktkontakt med Bolaget.

  • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, webbläsare, operationssystem samt andra uppgifter från liknande mekanismer (enhetsinformation) i samband med besökande av Bolagets Webbplats.

  • Kontoinformation samt debiterings- och kontokortsinformation för att kunna erbjuda LongLife Actives tjänster (dvs. för att kunna fullgöra avtalet oss emellan). Kontoinformation möjliggör även för oss att kontakta dig för att t.ex. följa upp din användarupplevelse och för vårt berättigade intresse av att bedriva marknadsföringsaktiviteter, t.ex. för utskick av nyhetsbrev.

    

   Uppgifter insamlas direkt från dig.

   För dig som givit samtycke att delta i en forskningsstudie i Tjänsten, eller godtagit en inbjudan till Tjänsten via din arbetsgivare, behandlas uppgifter till Tredje part alltid anonymt och på gruppnivå (aldrig på enskild individnivå).

    

Vår behandling av dina personuppgifter

För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av listan nedan.

Ändamål 1
Bolaget behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda ett personligt konto, tillhandahålla Tjänsten och nödvändiga tjänsteuppdateringar.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra avtalet, där du är avtalspart, och på så sätt tillhandahålla Tjänsten (fullgöra avtal).

Ändamål 2
Bolaget behandlar personuppgifter (namn som användaren själv skriver in i Tjänsten) för att ge möjlighet till användaren att använda Tjänstens sociala funktioner. Användaren kan själv radera eget innehåll som skapats i Tjänsten.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra förpliktelser i avtal, inom vilket du Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra avtalet, där du är avtalspart, och på så sätt tillhandahålla Tjänsten (fullgöra avtal).

Ändamål 3
Bolaget behandlar kontaktuppgifter samt annan avtalsinformation för att fullgöra avtal samt hålla kontakt med användare av Tjänsten. 

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra förpliktelser i avtal, inom vilket du är avtalspart (fullgöra avtal).

Ändamål 4
Bolaget delar personuppgifter till tredje part för att, på ett fullständigt och optimerat sätt, tillhandahålla Tjänsten och dess funktioner.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra förpliktelser i avtal, inom vilket du är avtalspart (fullgöra avtal).

Ändamål 5
Bolaget behandlar teknisk information samt information från utvärderingar i syfte att förbättra och utvärdera Tjänsten.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse att utvärdera och vidareutveckla Tjänsten (berättigat intresse).

Ändamål 6
Bolaget behandlar hälsouppgifter för att, på ett fullständigt och optimerat sätt, tillhandahålla Tjänsten och dess funktioner.

Laglig grund
Behandling av hälsouppgifter sker enbart efter den registrerades på förhand uttryckligt lämnande samtycke (samtycke).

Ändamål 7
Bolaget behandlar uppgifter från undersökningar, utvärderingar eller annan direktkontakt med Bolaget för ändamålet att uppdatera och utvärdera Tjänsten och dess funktioner.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse i att utveckla Tjänsten (berättigat intresse).

Ändamål 8
Bolaget behandlar uppgifter om internetbeteende för att möjliggöra information-, nyhets- och marknadsföringsåtgärder.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse att erbjuda relevant marknadsföring för Bolagets kommersiella intresse (berättigat intresse).

Ändamål 9 (enbart för dig som deltar i forskningsstudie)
Bolaget delar hälsouppgifter för att i forskningsändamål undersöka Tjänstens interaktionsmönster och samla feedback om Tjänstens innehåll och funktioner.

Laglig grund
Behandling av hälsouppgifter sker enbart efter den registrerades på förhand uttryckligt lämnande samtycke (samtycke).

Ändamål 10 (enbart för dig som deltar i forskningsstudie)
Bolaget delar hälsouppgifter för att i forskningsändamål undersöka hur vanor inom fysisk aktivitet, kost och mental hälsa påverkar mentalt och fysiskt välmående.

Laglig grund
Behandling av hälsouppgifter sker enbart efter den registrerades på förhand uttryckligt lämnande samtycke (samtycke).

Ändamål 11
Bolaget behandlar hälsouppgifter givna från Tredje part när du väljer att ansluta till och inhämta hälsodata från Tredje part till Tjänsten.

Laglig grund
Inhämtning av hälsouppgifter från tredje part och behandling av hälsouppgifter sker enbart efter den registrerades på förhand uttryckligt lämnande samtycke i Tjänsten. Vid användning av information från Tredje part följer Bolaget alltid Tredje parts tillgivna krav och policys för behörighet.

Ändamål 12 (enbart för dig som använder Tjänsten via din arbetsgivare)
Bolaget behandlar uppgifter från undersökningar, utvärderingar eller annan direktkontakt med Bolaget i ändamålet att tillhandahålla Tredje part med överenskomna aggregerade data.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse att fullgöra förpliktelser med Tredje part. Ditt deltagande i undersökningar, utvärderingar och din kontakt med Bolaget är frivillig, och all data till Tredje part behandlas anonymt och på gruppnivå (aldrig på enskild individnivå).

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in i enlighet med denna Integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Radering ska ske när Bolaget får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av dig. För närmare information om hur länge Bolaget lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Bolaget. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet Kontaktinformation.

Till vilka lämnar bolaget ut dina personuppgifter?

Bolaget lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Bolagets åtaganden mot dig eller vad som följer av denna Integritetspolicy.

Nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Anledning till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part:

Serverleverantör
För det fall person- och hälsoppgifter lämnas ut sker det enligt angiven laglig grund, för att Bolaget ska kunna tillägna sig tredje partens tjänster och därigenom tillhandahålla Tjänsten.

Myndigheter
Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet (enbart för dig som lämnar samtycke att delta i forskningsstudie)
Person- och hälsouppgifter lämnas enbart ut enligt angiven laglig grund, för att, för Bolagets räkning, erhålla det forskningsresultat som kan utveckla Tjänsten.

Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet kan komma att, efter den registrerades på förhand uttryckligt lämnade samtycke, för egen räkning och för forskningsändamål bevara och behandla personuppgifterna.

Arbetsgivare (enbart för dig som använder Tjänsten via din arbetsgivare)
Person- och hälsouppgifter lämnas endast ut enligt angiven laglig grund för att Bolagets ska kunna tillägna sig samarbete med Tredje part inom förebyggande och hälsofrämjande företagshälsa. Ditt deltagande är frivilligt och uppgifter behandlas alltid anonymt och på gruppnivå (aldrig på enskild individnivå).

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Bolaget överför som utgångspunkt inte dina uppgifter till länder utanför EU/EES annat än vad som framkommer i denna Integritetspolicy. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Bolaget att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Dina rättigheter

En sammanfattning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer nedan.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig och som Bolaget behandlar.

Rätt till rättelse
Om de personuppgifter som Bolaget behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta dessa.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om Bolaget inte har en rättslig grund för att fortsätta behandla personuppgifterna ska de raderas.

Rätt att göra invändningar
Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall har du rätt att kräva att Bolaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Bolaget endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.

Rätt till dataportabilitet
Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge klagomål om Bolagets behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bolaget har därför vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. När Bolaget behandlar uppgifter om din hälsa avidentifierar Bolaget uppgifterna i syfte att omöjliggöra att hälsouppgifter kopplas till en identifierbar fysisk person. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

Kommunikationsplattformar

Bolaget hänvisar till kommunikationsföretaget Zoom Video Communications, Inc. i Tjänsten och hänvisar användaren till företagets integritetspolicy för information om hur de behandlar personuppgifter.

Tredje parts sociala medier

Bolaget använder tredje parts sociala medier så som Instagram, Facebook  och LinkedIn för att kommunicera med befintliga och nya användare. Om du använder en tredje parts sociala medier gäller sådana sociala mediers användarvillkor och personuppgiftspolicys i förhållandet mellan dig och sådana sociala medier.

Cookies

Vi använder oss av cookies och liknande teknik som pixlar, taggar, web beacons (eller pixeltaggar) och andra identifikatorer för att hjälpa oss att anpassa vår webbplats och våra internettjänster på ett mer personligt sätt för dig, att komma ihåg dina preferenser, att förstå hur användare använder vår webbplats och våra internettjänster och hjälpa till att skräddarsy vår marknadsföringskommunikation.

En cookie är en liten datafil som innehåller en sträng av tecken som skickas till din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen gör cookien att webbplatsen känner igen din webbläsare. Den tid som en cookie kommer att stanna på din dator eller mobila enhet beror på om det är en ”persistent” eller ”session” cookie. Vår webbplats använder båda typerna av cookies. Session cookies kommer bara att stanna på din enhet tills du slutar bläddra. Persistent cookies blir kvar på din dator eller mobila enhet tills de löper ut eller raderas.

Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:

Strikt nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att du skall kunna använda vår webbplats och våra internettjänster.

Performance cookies: Dessa cookies samlar in information om hur du använder vår webbplats. Vi använder dessa uppgifter för att hjälpa till att optimera vår webbplats och göra det lättare för dig att navigera och använda våra internettjänster.

Functionality cookies: Dessa cookies gör det möjligt för vår webbplats och våra internettjänster att komma ihåg de val du gör när du använder vår webbplats och därmed kunna göra din upplevelse mer personlig.

Analytiska cookies: Vi använder analytiska cookies för att hjälpa oss att förstå hur användare bläddrar igenom vår webbplats och hur de kom till vår webbplats. Vi använder leverantörer av webbplatsanalyser som t.ex. Google Analytics. Dessa cookies är föremål för de respektive sekretesspolicyerna hos de externa tjänsteleverantörerna och för att lära dig mer om dina valmöjligheter och hur du kan välja bort sådana analytiska cookies, besök respektive leverantörers webbplats för information.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till bolaget

Om du inte lämnar dina personuppgifter till Bolaget kommer Bolaget inte att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

Ändringar

Bolaget har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer Bolaget att publicera den justerade Integritetspolicyn på sin webbplats med information om när ändringarna träder ikraft. Bolaget kan även komma att informera kunder och samarbetspartners på lämpligt sätt.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Bolaget om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

LongLife Active AB

Org.nr: 559267-4492

Postadress: Linjalvägen 6B, 187 66 Täby

Telefon: 08-630 11 00

E-post: info@longlifeactive.se

Användarvillkor LongLife Active

Viktigt för alla som vill använda produkter och tjänster eller hemsidor och appar tillhandahållna av LongLife Active AB (”LongLife Active”).

Varför användarvillkor

Användarvillkoren (“Villkoren”) finns till för våra kunder och användares (“Användaren”) trygghet. Här regleras vad som förväntas av både Användaren och av LongLife Active. Det som regleras är till exempel vem som äger vad, vad man får göra på LongLife Actives hemsida och app, hur betalningar ska ske och andra viktiga frågor som kan uppstå mellan LongLife Active och Användarna av deras produkter och tjänster.

LongLife Active rekommenderar Användaren att noggrant läsa igenom Villkoren och spara en kopia. Eftersom Användaren är bunden av Villkoren uppmanar LongLife Active Användaren att hålla sig uppdaterad om innehållet i Villkoren vid varje given tidpunkt.

Vilka vi är

Dessa användarvillkor gäller för vår webbplats och för vår mobila app som du använder för tillfället och våra tjänster, erbjudanden, funktioner, verktyg eller resurser som tillhandahålls via vår webbplats, app eller via sociala medier (sammantaget, våra ”Tjänsten”). Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter som samlas in via våra internettjänster enligt Art. 4(7) i Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) är LongLife Active AB, Organisationsnummer: 559267–4492, Linjalvägen 6B, 187 66 Täby, Sverige

Användarvillkor för LongLife Active Tjänsten

Tack för att du använder produkter och tjänster tillhandahållna av LongLife Active AB (”LongLife Active”)! Nedan presenteras viktigt information för alla som vill använda produkter och tjänster eller hemsidor och appar tillhandahållna av LongLife Active.

1. Villkorens omfattning

1.1 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för användningen av Tjänsten ”Longlifeactive.se” eller annan webbsida, appen LongLife Active som riktar sig till användare (nedan gemensamt kallade ”Tjänsten” respektive ”Användaren”) och som nu eller i framtiden ägs och drivs av LongLife Active AB. organisationsnummer: 559267-4492

1.2 Dessa Användarvillkor, inklusive de bestämmelser och villkor som hänvisas häri, gäller för all användning av Tjänsten. Användaren blir bunden av dessa Användarvillkor antingen genom att slutföra anmälningsproceduren för att bli en registrerad användare eller genom att på annat sätt använda Tjänsten.

1.3 LongLife Active förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra innehåll, funktion och karaktär av Tjänsten och Webbplatsen. Denna rätt inkluderar även rätten att begränsa tiden. Användaren har tillgång till dessa och begränsa hur mycket Användaren får använda Tjänsten och Webbplatsen.

1.4 Longlife Active förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. LongLife Active kommer att underrätta Användaren om ändringar i Användarvillkoren genom att anslå dessa på Tjänsten eller på annat lämpligt sätt. En ny eller ändrad version av dessa Användarvillkor träder i kraft på och gäller för all användning av Tjänsten från den dag ändringen anslogs på Tjänsten. Genom att använda Tjänsten efter att Användaren blivit informerad om sådana ändringar, accepterar användaren dessa ändringar oavsett om Användaren granskat dessa eller ej.

2. Användning och tillgänglighet

2.1 Under förutsättning att Användaren till fullo följer bestämmelserna i dessa Användarvillkor och såvida inget annat anges i dessa Användarvillkor ger LongLife Active användaren en icke exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att använda och förevisa Tjänsten och det material som presenteras där för sitt personliga och icke-kommersiella bruk.

2.2 Användaren får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida eller nätansluten dator), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på Tjänsten utan att i förväg ha erhållit LongLife Active skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt till material som nedladdats från Tjänsten till Användarens egen dator.

2.3 LongLife Active äger rätt att, efter eget gottfinnande och utan plikt meddela Användaren i förväg, upphöra med, modifiera eller förändra Tjänsten, utan att detta grundar någon skadeståndsskyldighet gentemot Användaren

2.4 Tjänsten är inte avsedda för och får inte användas av barn. Tjänsten är uteslutande till för personer som är 18 år eller äldre. Personer under 18 år äger inte rätt att använda Tjänsten.

3. Användarens förpliktelser

3.1 Användaren har inte rätt att överlåta, överföra eller underlicensiera sina rättigheter enligt dessa Användarvillkor. Om Användaren väljer att bli en registrerad användare får endast Användaren personligen använda användarkontot och lösenordet; dessa gäller endast för Användarens personliga, icke-kommersiella bruk och får således inte delas med någon annan.

3.2 Om Användaren väljer att bli en registrerad användare, förbinder sig Användaren att förse LongLife Active med de korrekta och fullständiga uppgifter som krävs för registreringen, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vidare skall Användaren samtycka till att LongLife Active använder och kan överföra dessa uppgifter till tredje man i enlighet med LongLife Active Integritetspolicy. Användaren förbinder sig att tillse att sådana uppgifter och andra uppgifter som Användaren förser LongLife Active med, uppdateras kontinuerligt så att dessa är korrekta och aktuella. Användaren förbinder sig vidare att inte registrera sig för mer än ett konto, skapa ett konto för någon annan eller skapa en falsk eller missledande identitet på Tjänsten. Om Användarens konto annulleras eller upphävs av någon anledning förbinder sig Användaren att inte registrera sig igen på Tjänsten med användandet av ett annat namn eller på något annat sätt. Om LongLife Active har anledning att anta att en Användares konto sedan tidigare har avslutats, så förbehåller LongLife Active sig rätten att, utan att meddela Användaren därom, avsluta eventuella nya konton som Användaren registrerar. LongLife Active förbehåller sig därutöver rätten att använda sig av andra förfaranden för att förhindra sådan omregistrering i enlighet med dessa Användarvillkor eller lag.

3.3 Som registrerad användare skall Användaren hantera sitt lösenord och sina kontouppgifter konfidentiellt. Användaren skall omedelbart underrätta LongLife Active om den får kännedom om eller misstänker att någon annan än Användaren använder användarkontot. I sådant fall är Användaren, om denne förfarit vårdslöst, ansvarig för sådan otillbörlig användning av Tjänsten. Fram till dess skall alla avsiktsförklaringar (exempelvis ingångna avtal) som givits med användning av Användarens lösenord och kontouppgifter anses ha givits av Användaren, om inte Användaren kan visa att den ej förfarit vårdslöst.

3.4 Användaren förbinder sig att inte överföra något material till Tjänsten som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara (se LongLife Active Uppförandekod). Användaren är ansvarig för och skall ersätta LongLife Active för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot LongLife Active till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.

3.5 LongLife Active kan samarbeta med Tredje part, så som arbetsgivare, organisation och försäkringsbolag som erbjuder Tjänsten till sina anställda och kunder. I sådana fall kan dessa företag förse oss med ditt namn, din e-postadress eller liknande information så att vi kan bjuda in dig att delta eller avgöra om du är berättigad till särskilda förmåner, så som rabatter eller gratistjänster. All data behandlas med högsta säkerhet för att skydda din personliga integritet enligt LongLife Actives Integrititspolicy.

4. Avgifter och arvoden

4.1 Användaren förbinder sig att erlägga de avgifter och arvoden i samband med användandet av Tjänsten och Webbplatsen som anges i LongLife Active betalningsvillkor eller som överenskommits i samband med att Användaren tecknade sin prenumeration eller på annat sätt förmedlats. Förutom sådana avgifter och arvoden ska Användaren svara för sina egna kostnader för uppkoppling mot Tjänsten och Webbplatsen såsom telefonkostnader (inklusive avgifter för långväga samtal om det är tillämpbart), andra kostnader för anslutning till Internet, telefon- och datorutrustning samt tillämpliga skatter/moms.

4.2 LongLife Active äger rätt att när som helst höja avgifter och arvoden eller att införa nya avgifter och arvoden, efter att senast trettio (30) dagar dessförinnan ha underrättat Användaren härom genom att anslå sådana ändringar på Webbplatsen eller på annat sätt informera Användaren.

4.3 Genom Villkoren förbinder sig Användaren att till LongLife Active erlägga betalning för fasta och periodiskt återkommande avgifter och arvoden som anges på Tjänsten eller som Användaren på annat sätt meddelats om samt eventuella skatter och andra avgifter och arvoden förknippade därmed. Betalning ska ske genom giltigt kreditkort öppet för internetköp eller annan betalningsform som från tid till annan godkänns av LongLife Active såsom exempelvis betalningstjänster för appar. Varje gång Användaren använder Tjänsten bekräftar Användaren på nytt att Användaren är införstådd med och accepterar dessa betalningsvillkor.

4.4 Genom Villkoren godkänner Användaren att dennes kreditkort eller annan betalningsform för överenskommet konto som tillhör Användaren automatiskt debiteras vid faktureringsperiodens början och vid påbörjandet av varje kommande faktureringsperiod, (normalt månadsvis). LongLife Active förbehåller sig rätten att ändra på betalningsintervall förutsatt att Användaren informeras om detta. Avgiften för kommande faktureringsperioder kommer att bli densamma som för tidigare period förutom i fall;

1) då avgiften ändras i enlighet med punkt 4.2 i Villkoren,

2) då Användaren varit berättigad till rabatt men inte längre är berättigad till sådan rabatt,

3) om avgiften ändras till följd av förändrad prenumerationstid för Användaren.

4.5 Om Användaren gjort överenskomna förskottsinbetalningar för ett flertal perioder eller om Användaren varit berättigad till rabatterat pris men inte längre är berättigad till sådan rabatt, kommer Användarens prenumeration vid ingången av en förnyelseperiod att automatiskt förnyas till Användarens befintlige nuvarande valda abonnemang. Om LongLife Active erbjuder möjlighet till överenskomna förskottsinbetalningar vid denna tidpunkt och Användaren önskar teckna sig för ytterligare förskottsinbetalningar, ska Användaren underrätta LongLife Active härom före utgången av den innevarande perioden för vilken Användaren tidigare betalat.

4.6 Om Användaren säger upp sin prenumeration kort före utgången av en prenumerationsperiod och av förbiseende faktureras för nästkommande faktureringsperiod, ska Användaren omedelbart kontakta LongLife Actives Kundtjänst för återbetalning av sådana avgifter. Om Användaren använder Tjänsten under den nästkommande perioden äger Användaren inte rätt till återbetalning.

Avgifter och arvoden återbetalas inte, med undantag av nedanstående;

1) Användaren frånträder Villkoren i enlighet med punkt 7 eller 16 i Villkoren,

2) Användarens prenumeration upphör före utgången av en period som Användaren erlagt betalning för, på grund av att Användaren inte uppfyller de krav som anges i punkt 4.4 i Villkoren, i vilket fall LongLife Active ska återbetala sådant belopp för outnyttjad period i enlighet med LongLife Active från tid till annan gällande återbetalningspolicy (med undantag för eventuella fasta startarvoden),

3) Vid andra tillfällen som LongLife Active finner lämpligt utifrån en specifik situation.

4.7 Användare som på förhand ger uttryckligt lämnande samtycke att delta i en forskningsstudie med LongLife Active i Tjänsten, efter att Användaren bekräftat förbindelse till eget medlemskap med egen prenumeration och avgift, har inte rätt till avgiftsbefrielse eller att på annat sätt frånträda Villkoren om “Avgifter och arvoden”.

4.8 Användare som på förhand ger uttryckligt lämnande samtycke att delta i en forskningsstudie med LongLife Active i Tjänsten, och som har tilldelats ett kostnadsfritt medlemskap till Tjänsten i samband med en forskningsstudie är helt avgiftsbefriade. Som studiedeltagare som tilldelats ett kostnadsfritt medlemskap ingår inga avgifter eller förbindelser till prenumeration med avgift. Efter studieperiodens slut då det kostnadsfria medlemskapet har utgått, gäller Villkoren om “Avgifter och arvoden” för Användare som väljer att fortsätta använda Tjänsten på egen bekostnad.

4.9 Användare som tilldelats ett kostnadsfritt medlemskap i Tjänsten via Tredje part, så som arbetsgivare, organisation eller försäkringsbolag, är helt avgiftsbefriade.
Som Användare som tilldelats ett kostnadsfritt medlemskap via Tredje part ingår inga avgifter eller förbindelser till prenumeration med avgift. När det kostnadsfria medlemskapet upphört, gäller Villkoren om “Avgifter och arvoden” för Användare som väljer att fortsätta använda Tjänsten på egen bekostnad.

 5. Ångerrätt

5.1 Om Användaren köper eller registrerar sig till Tjänsten på distans gäller Distansavtalslagen (2005:59). Användaren kan således frånträda detta avtal/köp (“ångerrätt”) genom att inom fjorton (14) dagar från att ångerfristen började löpa. För att göra detta ska Användaren skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande, se punkt 5.6 (varvid e-post anses vara skriftligt) om att denne vill frånträda sitt avtal/köp till LongLife Active. För att Användaren ska hinna utöva ångerrätten i tid räcker det med att denne sänder in ett meddelande att denne tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Ångerfristen börjar gälla den dag Användaren mottar beställningen gällande köp av vara och vid köp av tjänst den dag Användaren ingick avtalet. Ångerrätten gäller vid vara endast om varan är oanvänd och i ett oförändrat skick och vid tjänst om Användaren ej påbörjat använda den. Användaren har dock inte rätt att frånträda detta avtal om fullgörandet av Tjänsten med användarens samtycke har påbörjats under ångerfristen.

5.2 Om Användaren frånträder detta avtal kommer LongLife Active att betala tillbaka alla betalningar som Användaren erlagt, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Användaren valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans som erbjuds). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) dagar från och med den dag då LongLife Active underrättas om Användarens beslut att frånträda avtalet. LongLife Active kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Användaren använt för den inledande affärshändelsen, om inte Användaren uttryckligen kommit överens med LongLife Active om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta Användaren något. LongLife Active förbehåller sig rätten att vänta med återbetalningen tills varan från Användaren kommit LongLife Active tillhanda eller tills Användaren sänt in ett bevis på att varan återsänts, beroende på vilket som inträffar först.

5.3 Användaren ska vid köp av vara återsända varan till LongLife Active enligt de instruktioner som Användaren erhåller från LongLife Active, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Användaren skickar tillbaka varorna innan denna ångerfristen löpt ut. Om Användaren vid tjänsteavtal bett att Tjänsten ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss LongLife Active om avsikten att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet

5.4 Anmälan om frånträdande behöver inte innehålla några skäl för frånträdandet. Anmälan ska sändas till Kundservice i enlighet med de kontaktuppgifter som anges i LongLife Active Kontaktuppgifter.

5.5 Ytterligare information om Användarens rätt att frånträda avtalet finns i den e-postbekräftelse som Användaren fått i samband med att denne tecknat sin prenumeration på Tjänsten. För mer information om ångerrätten kan du gå in på följande hemsida, https://www.konsumentverket.se/for-konsument/.

5.6 Användaren kan använda följande formulär för att meddela att denna vill frånträda avtalet;

Formulär: Jag vill härmed frånträda avtalet jag ingått med LongLife Active enligt mina rättigheter enligt Distansavtalslagen.

Fullständigt namn:

e-post:

Adress:

Anledning för frånträdet:

Beställningsdatum:

6. Uppsägning

6.1 Användaren binder normalt upp sig på en prenumeration av Tjänsten med en bindningstid om tre (3), sex (6) eller tolv (12) månader. Dessa intervaller kan dock variera och ändras av LongLife Active från tid till annan.

6.2 Om parterna inte överenskommit om annat gäller avtalet mellan Användaren och LongLife Active tills vidare. För det fall att avtalet gäller tills vidare kan båda parter när som helst med sjuttiotvå (72) timmars varsel, säga upp avtalet. I de fall då parterna överenskommit om en fast avtalstid, måste en part senast sjuttiotvå (72) timmar före avtalstidens utgång säga upp avtalet annars förlängs avtalet automatiskt att gälla tills vidare. LongLife Active har alltid rätt att debitera fullt ut för varje påbörjad månad av Tjänsten oavsett när en uppsägning skett av Användaren. Uppsägning av Användarens avtal med LongLife Active kan ske muntligen eller skriftligen (varvid e-post anses vara skriftligt). Om uppsägning sker muntligt är den bara giltig om Användaren får en skriftlig bekräftelse av uppsägningen från LongLife Active. Se LongLife Actives Kontaktuppgifter.

6.3 Användare som erhållit Tjänsten via Tredje part, så som arbetsgivare, organisation och försäkringsbolag, har alltid rätt till fri uppsägning av Tjänsten.

6.4 Båda parter äger rätt att säga upp Villkoren och prenumerationer till omedelbart upphörande för det fall den andra parten bryter mot någon avtalsbestämmelse som är av väsentlig betydelse för syftet med Villkoren. LongLife Active äger vidare rätt att säga upp detta Användaren om:

1) Användaren inte uppfyller de krav som framgår i Villkoren,

2) Användaren begår eller försöker begå skadebringande handling (som inte utgör avtalsbrott),

3) LongLife Active inte kan debitera Användarens kreditkort eller bankkonto eller annan betalningsform om Användaren på annat sätt inte uppfyller sin betalningsskyldighet i Villkoren,

4) Användaren anger uppgifter som är osanna, inkorrekta eller ofullständiga eller om LongLife Active på skäliga grunder har anledning att misstänka att så är fallet och Användaren inte vidtar rättelse inom av LongLife Active angiven rimlig tidsfrist,

5) Om Användaren inte inom en tidsfrist bestämd av LongLife Active fogar sig efter annan bestämmelse i Villkoren.

7. Integritet

7.1 LongLife Active är måna om att skydda Användarens integritet i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Alla personuppgifter som inhämtas av LongLife Active från Användaren genom Tjänsten eller på annat sätt kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt LongLife Active Integritetspolicy.

7.2 Mer information finns i LongLife Actives Integritetspolicy, som utgör en del av Villkoren.

8. Material som Användaren skickat till Tjänsten

8.1 Om Användaren, självmant eller på uppmaning av LongLife Active, skickar material (exempelvis träning, mentala övningar, recept eller meddelanden) till LongLife Active eller till Tjänsten (gemensamt ”Inlägg”) ger Användaren härmed LongLife Active en royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sublicensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Inlägg med de begränsningar som framgår av Upphovsrättslagen (1960:729). Licensen innefattar särskilt en rätt för LongLife Active att mångfaldiga, ändra, anpassa, publicera, vidareutveckla, distribuera, kommunicera till allmänheten, framföra och visa sådana Inlägg globalt och att inarbeta sådana Inlägg i andra verk oavsett form, media eller teknologi, i vilket syfte som helst.

8.2 Användaren ger härmed också andra användare tillgång till, och rätten att se, lagra och mångfaldiga Inlägg som Användaren har tillgängliggjort på Tjänsten. Användaren behåller dock rättigheterna knutna till Inlägget. Med undantag av vad som sägs i LongLife Actives Integritetspolicy, erinras Användaren om att inget Inlägg är föremål för någon sekretess skyldighet från LongLife Actives sida och LongLife Active är inte ansvariga för användandet eller publicerandet av något Inlägg.

9. Länkar och produkter och tjänster från tredje man på Tjänsten

9.1 Med undantag för Tjänsten är Villkoren endast tillämpliga för Tjänsten, och inte för andra webbsidor och appar som ägs eller drivs av andra fysiska eller juridiska personer. LongLife Active eller tredje man kan tillhandahålla länkar till andra globala webbsidor eller andra informationskällor än Tjänsten. LongLife Active är inte ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbsidor eller informationskällor och LongLife Active stödjer eller godkänner inte och är inte ansvariga eller skadeståndsskyldiga för material på eller från sådana webbsidor eller informationskällor, varken för direkta eller indirekta skador.

9.2 Användaren kan från tid till annan ges möjlighet att beställa tjänster eller produkter från tredje man genom Webbplatsen. Alla transaktioner, angelägenheter och avtalsförhållanden avseende tjänster och produkter mellan Användaren och tredje man är uteslutande en angelägenhet mellan Användaren och sådan tredje man. LongLife Active ska inte anses som ett en part när Användaren ingår ett avtal med tredje man. LongLife Active kan således inte hållas ansvariga för något av tredje man givna, köpvillkor, betalningsvillkor, garantier, underhåll eller leveransgarantier m.m. och kommer inte heller ta ställning i uppkomna konflikter mellan Användaren och tredje man.

9.3 LongLife Active kan använda sig av tjänster av tredje man, ex. för betallösningar och identifiering (BankID) eller automatisk inhämtning av hälsodata (Health Connect/HealthKit) som Användare samtycker till att dela, och tredje man är oberoende av LongLife Active. Användning av information från tredje man följer alltid Tredje mans tillgivna krav och policys för behörighet. För att kunna använda Tjänsten och Webbplatsen kan Användaren i vissa fall behöva godkänna villkor från tredje man och är skyldig att göra det om LongLife Active kräver detta för att kunna tillhandahålla Tjänsten eller Webbplatsen.

10. Garanti

10.1 Till den del Tjänsten innehåller funktioner som syftar till att uppnå objektiva och mätbara resultat åtar sig LongLife Active att inom skälig tid söka korrigera eventuella brister i sådana funktioner. Användaren har dock ingen rätt att rikta några anspråk mot LongLife Active grundat på sådan bristfällig funktion.

10.2 LongLife Active garanterar inte avbrottsfri tillgång av Tjänsten och kan inte hållas ansvariga för avbrott i tillgängligheten eller haveri på Tjänsten som förorsakas av händelser utanför LongLife Active kontroll. Ej heller ansvarar LongLife Active för Användarens eventuella förlust av data till följd av händelser utanför LongLife Active kontroll.

11. Ansvarsbegränsning

11.1 LongLife Active ansvar gentemot Användaren i anledning av dessa Användarvillkor är begränsat till skador som orsakats genom grov vårdslöshet från LongLife Actives sida. Under förutsättning att LongLife Active inte agerat med grov vårdslöshet, ansvarar LongLife Active inte heller för (a) förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba Användaren på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser, eller (b) konsekvenser som kan drabba Användare om en annan användare – medvetet eller omedvetet – skaffar sig tillgång till någons dataresurser och stör eller försvårar informationsöverföring.

11.2 Användaren är skyldig att hålla LongLife Active skadeslöst från varje krav som annan användare eller tredje man kan komma att rikta mot LongLife Active som en följd av Användarens användande av Tjänsten.

12. Överlåtelse och kvittning

12.1 LongLife Active har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.

12.2 Användaren är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot LongLife Active om dessa har sin grund i lagakraftvunnen dom eller accepteras av LongLife Active.

13. Friskrivning beträffande hälsoråd

13.1 Tjänsten är endast avsedd att hjälpa Användaren med sin egen Hälsoresa. LongLife Active är ingen medicinsk organisation och dess personal kan inte lämna Användaren medicinska råd eller ställa diagnoser, och inget av materialet på Tjänsten skall anses utgöra sådana råd eller diagnoser. Upplysningar och rapporter som lämnas av LongLife Active skall inte användas som en ersättning för konsultation, utvärdering eller behandling av läkare.

13.2 Tjänsten är endast avsedd för friska vuxna personer. Tjänsten är inte avsedd för användning av minderåriga under 18 år.

14. Registrerade användare

14.1 Användaren kan kostnadsfritt anmäla sig som registrerad användare av Tjänsten. Det finns inget krav på att anmäla sig som registrerad användare, dock kan en utebliven registrering medföra att Användaren inte får tillgång till vissa produkter, erbjudanden, funktioner eller resurser på Tjänsten. Vidare måste Användaren registrera sig i enlighet med de anvisningar som finns på Tjänsten för att kunna delta i och bidra till de Sociala Forum som finns på Tjänsten eller för att använda funktionen ”Kontoinställningar”. Med ”Sociala Forum” menas bloggar, personliga sidor, gruppsidor, elektroniska anslagstavlor, receptutbytestjänster eller liknande aktiviteter där Användaren kan kommunicera med andra registrerade användare av Tjänst.

14.2 Användaren åtar sig att följa de regler för uppförande som anges i LongLife Active Uppförandekod.

15. Upphovsrätt och varumärken

15.1 Användaren är införstådd med att Tjänsten innehåller material som ägs av LongLife Active att detta material är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt, databasrättigheter, patenträtt, varumärkesrätt och/eller andra äganderätter och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och tekniker som existerar nu eller som utvecklas i framtiden.

15.2 Allt material är upphovsrättsligt skyddat under svensk upphovsrättslag (och, i tillämpliga fall, liknande utländsk lag) och LongLife Active äger (eller har givits licens till) upphovsrätt i urvalet, sammanställningen, presentationen och förbättringen av sådant material. Alla varumärken på Tjänsten tillhör respektive ägare. LongLife Active är firmanamnet och det registrerade varumärket som ägs av LongLife Active AB. LongLife Actives affärspartners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare, kontraktspartners och andra utomstående parter kan också ha ytterligare äganderätt till material på Tjänsten.

16. Vid avbrutet medlemskap

16.1 Vid misslyckad debitering påminner LongLife Active Användaren om att korrigera detta först utan någon avgift. Om Användaren inte korrigerar detta kommer LongLife Active i normalfallet endast debitera Användaren två månadsavgifter samt aktuella avgifter enligt nedan oavsett hur lång prenumerationstid som Användaren har kvar. LongLife Active förbehåller sig rätten att debitera Användaren för hela sin prenumerationstid.

16.2 Vid misslyckad debitering äger LongLife Active rätt att debitera Användaren en påminnelseavgift om sextio (60) kr och om Användaren inte betalar efter påminnelseavgift skickats, kan en inkassokostnad om hundraåttio (180) kr enligt lagen om inkassokostnader m.m. (1981:739) komma att belasta Användaren. Om Användaren inte betalar i tid har även LongLife Active rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635). LongLife Active får vidare vidta andra sedvanliga åtgärder för att få betalt för sin fordran.

17. Forum

17.1 Villkoren ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister mellan Användaren och LongLife Active ska, med uteslutande av andra forum, avgöras i svensk domstol. Det inkluderar samtliga förhållanden mellan Användaren och LongLife Active ex. Villkorens tillkomst, tolkning eller tillämpning.

17.2 Om någon bestämmelse i Villkoren blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös ska sådan bestämmelse anses som åtskild från Villkorens övriga bestämmelser och sådant åtskiljande ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. En eventuell ogiltig bestämmelse ska ersättas med en ny giltig bestämmelse som uppnår samma ekonomiska resultat mellan parterna.

18. Villkorens omfattning

18.1 Dessa Användarvillkor skall regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell lag. Tvister i anledning av Användarens användning av Tjänsten eller dessa Användarvillkors tillkomst, tolkning eller tillämpning skall, med uteslutande av andra forum, avgöras i svensk domstol.

18.2 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös skall sådan bestämmelse anses som åtskild från Användarvillkorens övriga bestämmelser och sådant åtskiljande skall inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall skall den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat, såväl ekonomiskt som i övrigt.

18.3 Dessa Användarvillkor utgör tillsammans med LongLife Actives Integritetspolicy och Uppförandekod det fullständiga avtalet mellan Användaren och LongLife Active. Om Användaren väljer att prenumerera på LongLife Actives tjänster och det uppstår någon motstridighet mellan innehållet i dessa villkor ska innehållet i och innehållet i LongLife Actives Användarvillkor äga företräde.

19. Identifierade risker

19.1 Nedan listas de risker som identifierats för Användare till Tjänsten. Identifierade risker (Upplaga 1):

1. Personlig integritet och datasäkerhet,
2. Stress och extrema beteenden (överträning, ätstörning, skärmtid),
3. Oro och påverkat självförtroende på grund av ökad medvetenhet om nuvarande hälsa och livsstil,
4. Nedslående känslor och påverkat självförtroende vid ouppnådda mål och/eller social jämförelse,
5. Mobbing och trakassering mellan användare,
6. Behov av justerad läkemedelsbehandling vid effekt av livsstilsförändring.

19.2 Identifierade risker hanteras med största möjliga respekt och säkerhet för att undvika, minimera eller motverka dess möjliga konsekvenser och försäkra en säker användning för Användaren i Tjänsten. Samtliga identifierade risker, och nya risker som kan uppkomma med utvecklingen av Tjänsten, utvärderas och bemöts med en åtgärdsplan för att undvika, minimera eller motverka dess möjliga skada för Användaren. Riskhanteringen följs upp löpande som en del av LongLife Actives kvalitetsledningssystem för att garantera en säker användarupplevelse i Tjänsten under hela dess livscykel.

20. Kontaktuppgifter

20.1 För att komma i kontakt med LongLife Active som Användare använd någon av följande kontaktuppgifter;

LongLife Active AB

Org.nr: 559267–4492

e-post: info@longlifeactive.se

Hemsida: www.longlifeactive.se

Telefon: 08-630 11 00

Postadress/Besöksadress: LongLife Active AB, Linjalvägen 6B I 187 66 Täby I Sverige

/** * The template for displaying the footer. * * Contains the closing of the #content div and all content after. * * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials * * @package Astra * @since 1.0.0 */ if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; // Exit if accessed directly. } ?>